הנחיות רישוי עסקים לתקופת משבר הקורונה


מידע כללי:
 • מטרות חוק רישוי עסקים
 • תהליך הרישוי
 • תרשים זרימה - הגשת הבקשה לרישיון עסק
 • מסמכים אותם יש להגיש לרישיון עסק
 • תוכנית העסק


מטרות חוק רישוי עסקים

 • הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים .
 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות .
 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו .
 • מניעת סכנות הדבקות ממחלות בע"ח ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות .
 •  הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים .
 •  קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי הכבאות .

עסק טעון רישוי עפ"י החוק מחויב ברישיון מטעם הרשות המקומית. הרשיון הוא אישי, ייחודי למקום ולסוג העסק.
 

תנאים לקבלת רשיון עסק

רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את הרשיון, ההיתר הזמני או האישור בשלושה סוגים של תנאים שבאים להבטיח את קיום מטרות הרישוי.
שלושת סוגי התנאים הם:

 1. תנאי מוקדם – תנאי שיש לקיימו לפני שיינתן הרשיון או ההיתר הזמני
 2.  תנאי ברישיון – כאשר הרשיון או ההיתר הזמני כולל בתוכו תנאים שליש לקיימם דרך קבע בעת הפעלת העסק.
 3.  תנאי נוסף - תנאי שהוסיפו לרשיון או להיתר הזמני, לאחר שהוצא.
   

חשוב לדעת:

1. קביעת תנאים

נותן האישור רשאי להוסיף / לשנות לעסק תנאי ברישיון, שניתן לצמיתות / לתקופה, בכל עת שיתעורר הצורך לכך. קביעת התנאים היא חלק מתהליך הרישוי ומהווה לא אחת עילה לערעור מצד מבקשי הרשיון או בעלי העסק בשל ההשלכות הכלכליות הכרוכות בביצוע התנאים.

2. ערעור

ניתנת אפשרות למבקש או לבעל העסק להגיש ערעור לבית המשפט מחוזי בשבתו כבית דין לעניינים מנהליים, על סירוב למתן רשיון / ביטול רשיון/ תנאים שלדעת המבקש אינם סבירים.

3. השגה

ניתן להגיש ערעור לכל אחד מנותני האישור הרלוונטיים. כמו כן קיים במועצה גורם השגה וגם אליו ניתן להפנות את הערעור. יש לדעת: הגשת ערעור דורשת תשלום אגרה. האגרה תשולם לכל ערעור ולכל תנאי בנפרד. כלומר: אם בעל העסק מבקש לערער על שני תנאים עליו לשלם פעמיים אגרה.

4. שימוש חורג

עפ"י חוק רישוי עסקים לא ניתן לאשר רשיון לעסק שאיינו עומד בדיני תכנון והבנייה. במקרים מיוחדים ניתן לאשר "שימוש חורג" שבהגדרתו בחוק התכנון והבנייה הנו שימוש בנכס בתוכנית בנין עיר (תב"ע) התקפה למקום העסק.

לדוגמא: על מנת להתיר שימוש מסחרי בדירת מגורים, המהווה "שימוש חורג" שניתן לעסק הנו זמני ומחייב ביצוע תהליך חידוש מדי תקופה. עפ"י תקנו רישוי עסקים, תוקף רשיון העסק לא יכול להיות תקף לתקופה ארוכה יותר מתוקף ה"שימוש החורג".
 

סוגי רשיונות עסק


רשיון תקופתי:

רשיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת / שלוש שנים / חמש שנים, והוא מיועד לסוגי עסקים שבהם יתקיים הליך חידוש רישוי מחדש בתום תקופת תוקפו של הרשיון. זאת בהתאם לתקנות רישוי עסקים
היתר זמני:
היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רשיון וזאת באישור נותני האישור.
רשיון זמני:
רשיון שניתן לעסק שהוא זמני מטבעו לדוגמא: קרקס, קייטנה, תוקף הרשיון הינו פחות משנה.
 

בעבר היה נהוג רישיון לצמיתות אך הרפורמה ברישוי עסקים באה ומבטלת סוג רישיון זה. בעלי הרישיונות אשר להם רישיון לצמיתות, במהלך הרפורמה יתבקשו לבצע תהליךשל חידוש רישיון על פי התנאים הנדרשים בצו החדש.


הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרשיון במועד מוקדם מזה הקבוע ברשיון תקופתי ובלבד שתקופת הרשיון לא תפחת משנה אחת. לדוגמא: עסק שהינו תקופתי לחמש שנים אולם קיבל אישור "שימוש חורג" רק לשנה הרשות המקומית תנפיק לו רשיון רק לשנה.


פירוט 5: הליך הגשת בקשה לרשיון עסק:

קבלת רישיון מותנית בעמידה בתנאים ובדרישות החוק לרבות תכנון ובנייה וכיבוי אש, ובאישורם של משרדי ממשלה, הרשות המקומית וגורמים נוספים.

ברשות המקומית קיימות תכניות בניין עיר שונות לאזורי המועצה השונים. כל תוכנית מגדירה אזור המיועד למגורים, למלאכה, לתעשייה, למנהל, למסחר או אזורים מעורבים.

אין לעלות על הדעת כי יפתחו וינוהלו בתי עסק שלא במסגרת ההנדסית המקיפה, כפי שאושר על ידי גורמי התכנון המוסמכים, אלא אם ניתן לכך אישור מיוחד מאד הגורמים המוסמכים.

* בתי עסק הקשורים בבריאות הציבור והחייבים מכוח החוק לעשות סידורים מוקדמים, לשמור על הניקיון, ההיגיינה, תנאי תברואה נאותים ושמירה על שלום הציבור ובריאותו.

* בתי מלאכה ותעשיות המוצעים שפכים ופסולת, עשן וריחות לוואי, ועל מנת למנוע הוצאתם לשרות הרבים, יש לעשות סידורים מוקדמים הנדרשים לכך.

* תעשיות מזון שלשם הפעלת קווי היצור שלהן דרושים אמצעים למניעת זוהמה ולכלוך, על מנת להבטיח מוצר עפ"י האישור והתקן הניתן לייצרו.

*סוגי עסקים שלהפעלתם נדרשות דרכי גישה ושינויים במבנה, התקנת סידורי ביטחון, מתקני נוחיות, מים וכו'. לשם שמירה על כל אלה מתמשך התהליך עד לאישור בית העסק והוצאת הרשיון לניהולו, בכפיפות להוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו.

רשיון עסק בא לאשר, כי אכן נעשו סודרו והותקנו כל אותם דברים המתירים הפעלתו של בית העסק, וכי מולאו כל דרישות החוק.

לתשומת לבך:
הוצאת רשיון עסק הינו תהליך מורכב המחייב בדיקות ודרישות רבות העולות כסף רב. לא מומלץ לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית כולל שינויים בעסק הקיים לפני שבדקת כי ניתן יהיה להוציא רשיון עסק בכתובת בה מדובר.

בדוק:
בוועדה המקומית לתכנון ובנייה האם ניתן להקים עסק כמבוקש בכתובת הנדרשת עפ"י התוכניות ומגמות התכנון הקיימות. כמו כן יש לבדוק אם קיימות חריגות בנייה במבנה.תהליך הרישוי

 שלב א' – מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה

חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת ולכן רצוי מאד שתבצע בירור מוקדם בטרם תחתום על חוזה. ולכן: אל תשקיע ותסכן את כספך בעסק שלא ניתן לקבל בו רשיון!!!
 

מומלץ על המבקש להקים עסק שהוא "טעון רישוי", להגיע למחלקת רישוי עסקים שברשות המקומית על מנת לקבל מידע מוקדם ומסמכי בקשה.
 

לצורך קבלת במידע המוקדם נדרש להכין:

כתובת מדויקת של העסק, וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק.

מידע מלא לגבי המבקש כגון: מספר חברה, מספר טלפון, וכדו', פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק שטח ומבנה העסק.


במידע המוקדם ניתן לקבל:

הגדרת סוג העסק עפ"י צו רישוי עסקים.

מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו כגון: הנחיות להכנת תוכנית העסק, הסדרי חנייה, מדיניות התרי פעילות בלילה וכו'.

בעיות רישוי צפויות, כגון: מיקום בעייתי באזור מגורים וכו'.

חוקים ותקנות רלוונטיות שעל העסק יהיה חייב לעמוד בהם.

הצורך בהוצאת היתר בנייה למבנה העסק או שינוי יעוד או ל – " שימוש חורג" עפ"י חוק התכנון והבנייה.

פרטים על גורמי ונתוני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.

הנחיות להגשת הבקשה לרשיון במספר עותקים כגון תוכניות עסק, מפה מיצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.

על מנת לבחון היטב את התכנות קיום העסק קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ואו מנותני האישור. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשת טפסים ותוכניות בהתאם לחוק.

שלב ב' – הגשת הבקשה ותשלום אגרה

על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים שברשות המקומית בקשה לקבלת רשיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו
 

הבקשה תכלול:
מסמכים נלווים שפורטו בחוק, כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותוכנית העסק (הנדסית) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך, וכן אישור לתשלום אגרה.
אם הבקשה מתייחסת ל – " מפעל מסוכן", על המגיש הבקשה לצרף תיק מפעל שבו מפורטים הסיכונים והאמצעים למניעתם כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים).
 

מחלקת רישוי עסקים גובה אגרה עבור השירותים הניתנים על ידה ומחושב בד"כ לפי כל פריט בנפרד.

סוגי אגרות:

אגרת בקשה לרשיון או היתר זמני לעסק.

אגרת כפל רשיון.

אגרת רשיון עסק (בחידוש רשיון וברישיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרשיון).

כמו כן קיימות אגרות נוספות כגון אגרת " היתר לילה" לפתיחת העסק לאחר השעה הקבוע בחוק עזר העירוני, אגרת להצבת שולחנו וכסאות על המדרכה בסמוך לעסק, אגרת שילוט ועוד.

הערה:
רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרשיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אך היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה.

שלב ג' – בחינת הבקשה
הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים על ידי היחידה לרישוי עסקים ולאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה אושרה.

שלב ד' – העברת הבקשה לאישור גורמי ונותני האישור
הבקשה מועברת ע"י מחלקת רישוי עסקים במקביל לבדיקה הנדסית של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה, ולגורמי ונותני האישור הרלוונטיים (שירותי הכיבוי, איכות הסביבה, משטרה, משרד הבריאות, הכלכלה והמסחר ומשרד החקלאות) וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.

הערה:
כל גורם מאשר / נותן אישור יבחן הבקשה במתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר בכך יישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.

שלב ה' - בחינת הזכאות לרשיון / היתר זמני
המחלקה לרישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.

תשובה חיובית - הרשות המקומית עורכת את הרשיון / היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי על הרשיון.

תשובה שלילית של נותן האישור - הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרשיון.

מתן תנאים מוקדמים - הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישור.

שלב ו' - הנפקת רשיון עסק / היתר זמני
הנפקת רשיון עסק / היתר זמני על ידי זימון בעל העסק והחתמתו על הצהרה לפיה לא נעשו שינוים בעסק ומתן רשיון ביד.

הערה:
• רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רשיון עסק או היתר זמני ללא קבלת אישורם של נותני וגורמי האישור.
• אין תוקף לרשיון עסק / היתר זמני כל עוד ההצהרה אינה חתומה ולא שולמה האגרה.

זמני טיפול בבקשה:
ככלל מדיניות הרשות והמחלקה לרישוי עסקים היא לטפל מהר ככל האפשר בכל בקשה המונחת על שולחנה, ככל שתלוי בה,מחלקת רישוי עסקים תפעל תוך מקצועיות ושמירה על החוק באופו מהיר ככל הניתן, על מנת לאפשר רישיון עסק ליזם/ בעל העסק. יחד עם זאת טיפול בבקשה לרישיון עסק עשויה להימשך זמן החל מחודש ימים ועד שלושה חודשים, תלוי מורכבותו של הרישיון הנדרש, בעל עסק עליך להתאזר בסבלנות.

הגשת הבקשה לרישיון עסק:
 

 


מסמכים אותם יש להגיש בבקשה לרישיון עסק:

יזם/ בעל עסק יקר:
בבואך להגיש בקשה לרישיון במשרדינו עליך להביא עמך את המסמכים הבאים:

תעודת זהות .
 

א. אישור עוסק מורשה/ ניהול ספרים.

ב. במידה והמבקש הינו תאגיד (חברה בע"מ, עמותה וכדו') יש לצרף את מסמכי התאגיד – (כגון: אישור רשם החברות, אישור מורשה חתימה, רישום מנהלי התאגיד הרשומים וייפוי כוח במידת הצורך) .
 

אישור לשימוש ובמקרקעין מבעלי הקרקע/ מבנה (מושב, אגודה, פרטי)/ חוזה שכירות/ מכירה.
 

3 העתקים מתוכניות העסק ערוכות ע"י בעל מקצוע מוסמך (ראה להלן)
 

היתר בנייה וטופס 4 באם קיים.(אם אין טופס 4 על המבקש לגשת לוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון בימי קבלת קהל בכדי לברר מה נדרש לטובת טופס 4.

תוכניות העסק יכללו:
1. תרשים סביבה
2. מפה מצבית.
3. תוכניות עסק (יפורט להלן מה ייכלל בכל חלק)
• התוכניות יוגשו כגיליון אחד (גרמושקה) ובמקרים מסוימים יידרש מס' שונה של העתקים .

תוכניות:
התוכנות יערכו ויחתמו ע"י בעל מקצוע מוסמך דהיינו:
א. מהנדס או אדריכל-הרשום בפנקס המהנדסים /אדריכלים .
ב. הנדסאי - בהתאם לתוספת 1 בתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי ויחוד פעולות) התשכ"ז.

תרשים סביבה:
בקנ"מ 1:2,500 בו יצוינו ויודגשו הגוש והחלקה או המגרש בהם מצוי העסק, מס' החלקות סביב העסק, הדרכים והרחובות הגובלים בחלקה .

מפה מצבית:
בקנ"מ 1:250 בו יצוינו ויודגשו : שטחי הקרקע, מיקום העסק בבנין, מיקום הבניין בחלקה או במגרש, קווי צנרת מים, ביוב, ניקוז ובורות ספיגה (אם קיימים), מיקום מתקן לסילוק אשפה,מיכלי גז או דלק או חומרים מסוכנים אחרים כולל מיקום הצנרת להולכתם,מערכות וציוד כיבוי אש, חדרים המשרתים את העסק ואינם צמודים לו (כגון: מחסן או שירותים), מקומות חניה המשרתים את העסק לרבות מקום חניה תפעולית .

תוכנית העסק:

בקנ"מ 1:100. תוכנית תנוחה הכוללת: חלוקה פנימית והשימושים של כל חלק, כלים סניטריים, פתחים חלונות ומידותיהם מערכת הביוב כולל התקני טיפול בשפכים.

מתקני אוורור ומיזוג, קולטי עשן ארובות וכדומה. מתקני אשפה, צנרת מים ושפכים .

2 חתכי אנך, הניצבים זה לזה דרך כל חדרי העסק בציון גבהים. טבלת פירוט שטחי העסק לפי השימושים השונים בכל קומה וסיכום השטח הכללי.

הארה: התיאור דלעיל הינו תמצית מהאמור בתקנות ואינו בא במקומם. יתכן ובמקרים מסוימים ידרשו פרטים נוספים בהתאם לעניין.

* יתכן וידרשו מסמכים נוספים לסוגי עסקים מסוימים. במידת הצורך, תימסר הודעה בהתאם .

* במקביל למילוי טפסי הבקשה יש לפנות לקופת המועצה לצורך תשלום אגרת הבקשה לרישיון. (במידה והבקשה תאושר, לא תגבה אגרה נוספת עבור רישיון העסק שיונפק) .

שינוי בעלות:
במידה והנך מחליף בעל עסק קיים שהינו בעל רישיון בתוקף והנך מעוניין לנהל את אותו עסק ובאותם תנאים תהיה פטור מהגשת תוכניות כאמור לעיל- כל מקרה יבחן בהתאם לנסיבותיו .

*עם החלטת רשות הרישוי לאישור העסק תימסר הודעה לבעל העסק כי הרישיון מוכן ויימסר ביד לבעל העסק במשרדי תחום רישוי עסקים.

*במקרה של חידוש רישיון, תשלח הודעה לתשלום אגרה ועם תשלום האגרה יימסר הרישיון עסק.

הבהרה: בכל עניין של אי התאמה בין הרשום כאן לבין הנאמר בוועדה לתכנון ובנייה, דעת הוועדה או מי מטעמה היא הקובעת. מידע זה מוגש כשירות לציבור ואינו מחייב את מחלקת רישוי עסקים.