אני הח"מ מצהיר כי אני מבקש לבצע רישום לגני ילדים דרך המרשתת (אינטרנט) בעבור בני/בתי אשר בשנת הלימודים תש"פ ישולב/תשולב בגן חובה/טרום חובה המופעל על ידי המועצה.

ככל שתאושר בקשתי ובני/בתי ישולב במסגרת המבוקשת, יהיה התשלום השנתי בעבור השתלבות בגן חובה הנה בסכום של - 2,026 ש"ח ואילו בגן טרום-חובה התשלום השנתי מסתכם בסך של 773 ש"ח, (סכום זה אינו כולל הזנה+צהרון).

אני מצהיר כי ידוע לי שאם לא אשלם הסכומים הנדרשים ו/או חלקם, תהא המועצה רשאית לאחוז נגדי אמצעים משפטיים לשם אכיפת התשלום. עוד ידוע לי כי השלמת תהליך הרישום תיחשב כהתחייבות שלי לשלם הסכומים המבוקשים.

הריני לאשר בזאת כי קראתי את המסמך ומקובל עלי כל החובות והדרישות במסמך זה.