פרטים אישיים

כתובת קבועה בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה ובעת הגשת הבקשה.

 

פרטי חשבון הבנק

ניתן להגיש את כלל הקבצים באופן ידני במשרד מרכז הצעירים במועצה.

 

השכלה

סוג הלימודים * שדה חובה

שנת לימוד * שדה חובה

ניתן להגיש את כלל הקבצים באופן ידני במשרד מרכז הצעירים במועצה.

 

 

בחר את התשובה המתאימה: * שדה חובה

 

סמן/י את תחום ההתנדבות בו תרצה/י להתנדב * שדה חובה

*אישור קבלת מלגה מותנה בקבלת ליווי והנחיה בכל תחום התנדבות אחר.

 

האם הוגשה בקשה למלגות נוספות? * שדה חובה

 

קבלת המלגה הרשותית מותנית בהתחייבות הסטודנט/ית להתנדבות בזמן חירום במועצה האזורית חוף אשקלון,

בהתאם לצורך ולהנחיה של איש קשר במועצה. 

Browser not supported

 

מסמכים נדרשים (ניתן להגיש את כלל הקבצים באופן ידני במשרד מרכז הצעירים במועצה).

 

 

טופס בקשה חסר בפרטים ובמסמכים- לא יטופל!

תאריך אחרון להגשת טופס בקשה למלגה רשותית: 20/11/2019

מספר המקומות מוגבל!

לפרטים נוספים: 08-6776459 - קרן או במייל kerenbb@hof-ashkelon.org.il

 

הצהרת המועמד בדבר נכונות המידע:

הריני מודע ומצהיר כי המידע שנמסר על ידי הינו אמת ונכון. 
חתימה על מסמך זה מהווה ויתור על סודיות בכל הנוגע למידע שנמסר על ידי על מנת לאפשר למועצה או למי מטעמה לבדוק או לאמת כל פרט מידע שנמסר על ידי בטופס זה. 

Browser not supported