מלגת ראש המועצה לעידוד לימודים אקדמיים - שנת תשפ"ד

לסטודנטים לתואר ראשון והנדסאים

תנאי סף ודגשים:


1. על הסטודנט/ית להתגורר באחד מיישובי המועצה ב- 3 השנים האחרונות.
2. אישור לימודים לשנת הלימודים תשפ"ד מהמוסד בו לומד/ת הסטודנט/ית.
3. מינימום 3 קורסים בסמסטר, בכפוף להצגת מערכת ושכר לימוד מעל 6,000 ₪ לשנה.
4. גובה המלגה לא יעלה על 2,000 ₪ (תלוי במס' הפונים/ות).
5. סטודנטים/יות אשר קיבלו מלגה או אמורים לקבל מלגה שמקורה מכספי המועצה, לא יהיו זכאים למלגת ראש המועצה בשנת הלימודים תשפ"ד.
6. סטודנט/ית המבקש/ת להגיש מלגה נדרש/ת למלא טופס בקשה למלגה, בצירוף: אישור לימודים לשנת תשפ"ד, מערכת שעות מאושרת, אישור תשלום שכר לימוד (מעל 6,000 ₪ לשנה), אישור תושבות של הסטודנט/הוריו, צילום תעודת זהות (כולל ספח).
7. תאריך אחרון להגשת בקשה למלגה: י"ג בתשרי תשפ"ד, 28/09/23, בשעה: 16:00.

סוג הלימודים (חובה) שדה חובה

האם הוגשו בקשות למלגות נוספות (חובה) שדה חובה

Browser not supported

 

הצהרת המועמד/ת בדבר נכונות המידע (חובה) שדה חובה