יועץ משפטי חיצוני ותובע לוועדה מקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

בס"ד                                                                                                                                                                                                                                    ‏יום שני 06 פברואר 2017, ‏י' שבט תשע"ז

בקשה לקבלת הצעות ליועץ משפטי חיצוני ותובע לוועדה מקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

ועדה מקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון ("הוועדה המקומית"), מזמינה בזאת הצעות ליועץ משפטי חיצוני ותובע לוועדה המקומית.

השירותים הנדרשים: יעוץ משפטי שוטף לוועדה המקומית, עובדיה ונבחריה, בכל תחומי עיסוקה של הוועדה בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, התקנות והצווים שמכוחו ("החוק") וכל דין; ייצוג משפטי בתחום האזרחי-מינהלי, בפני ערכאות, מוסדות תכנון, ועדות ערר וכל גוף רלבנטי; ייצוג משפטי בתחום הפלילי ושירותי תביעה (תובע מטעם הוועדה המקומית).

היקף העבודה המשוער: כ- 50 שעות עבודה בממוצע בחודש. תיקי תביעה לפי פרק י' לחוק בהיקף שנתי של 50-100 תיקים.

שיטת קביעת שכר הטרחה: תשלום חודשי קבוע (ריטיינר).

תנאי כשירות: כקבוע בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים 1/2007, 2/2014.

בנוסף :

  1. לפחות 7 שנים ניסיון אישי בתחום התכנון והבניה.
  2. ניסיון אישי מוכח בלא פחות מ – 2  מוסדות תכנון, או רשויות ציבוריות העוסקים בקביעות בתחום התכנון והבניה במשך - 7 השנים האחרונות
  3. לפחות 3 שנים שימש באופן אישי כתובע מוסמך מאת היועץ המשפטי לממשלה בוועדות מקומיות/מרחביות/מחוזיות בענייני תכנון ובניה.

 

יובהר כי:

 1. השירות מחייב הגעה ונוכחות לפחות יום עבודה אחד בשבוע במשרדי הוועדה המקומית וכן נוכחות קבועה בישיבות הוועדה המקומית לרבות וועדות המשנה;

 2. מינוי העו"ד שייבחר כפוף להסמכתו כתובע על ידי היועץ המשפטי לממשלה. היה ותידחה בקשה להסמכתו כאמור, לא ימונה העו"ד לתפקיד היועץ המשפטי והתובע החיצוני;

3. העסקתו של העו"ד שייבחר (בכפוף להסמכתו כאמור), תיעשה על פי הוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים;

4. תקופת ההתקשרות תהא לתקופת ניסיון של חצי שנה, ולאחר מכן יתרת התקופה, בתנאים שיקבען לא תעלה על חמש וחצי שנים.

עו"ד העומד בתנאי הכשירות דלעיל, והחפץ להציע מועמדותו ליועץ משפטי חיצוני לוועדה, יגיש את הצעתו אשר תכלול את הנתונים והפרטים הבאים:

  • כישוריו של המציע, ניסיונו בעבודה משפטית בכלל ובייעוץ משפטי למוסדות תכנון וגופים ציבוריים בפרט;
  • שכר הטרחה המבוקש על ידו, באופן הנזכר לעיל.

את ההצעות יש להגיש במעטפה חתומה עליה נכתב: "יועץ משפטי חיצוני ותובע לוועדה מקומית תו"ב חוף אשקלון", אשר תוכנס לתיבת המיועדת לכך במשרדי המועצה (בימים א'-ה' בין השעות 08:00 – 14:30) וזאת לא יאוחר מיום 01/03/17 בשעה 14:00.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון מס' 08-6775542.

יובהר כי האחריות על הכנסת ההצעה לתיבה הינה על המציע בלבד.

                                                                                                                                  בברכה,

                                                                                                                                גלית קקון,

                                                                                                                          מנהלת משאבי אנוש

 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז