גזבר/ית

בס"ד                                                                                              ‏

 

מכרז חיצוני מס' 7/17

למועצה אזורית חוף אשקלון

דרוש/ה גזבר מועצה

היקף משרה:100%.

 

הגדרת תפקיד:

  • החוק מטיל על הגזבר את האחריות לביטחון קופתה של המועצה.
  • כל חוזה, כתב התחייבות או תעודה אחרת, שיש בהם התחייבות כספית מטעם המועצה, לא יחייבוה אלא אם יהיו, בצד חותמת המועצה, חתומים על ידי ראש המועצה והגזבר.
  • כל פקודת תשלום, שובר תשלום או שיק לחובת קופת המועצה, יהיו חתומים על ידי ראש המועצה וייחתמו חתימה שכנגד על ידי הגזבר, או ממונה אחר, שמינתה המועצה לשם כך, בהיעדר הגזבר.
  • הגזבר גם אחראי לניהול מערכת החשבונות של המועצה, בהתאם לחוקים השונים ובהתאם לכללי ניהול חשבונות מוניציפאליים שקבע משרד הפנים וכן להכנתם של הדו"חות על פי מתכונת שקבע משרד הפנים.

 

השכלה:

בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מנהל עסקים, מדיניות ציבוריות, מינהל ציבורי ו/או הנדסת תעשייה וניהול/ בעל תואר אקדמי אחר שסיים את קורס הגזברים ברשויות המקומיות בהצלחה וזכאי לקבל תעודה על כך.

ניסיון תעסוקתי:

לפחות 7 שנות ניסיון תעסוקתי מצטבר בתחום הכספים והגזברות, כגון: ניהול חשבונות, הכנת תקציב, חשבות שכר, ניהול גביה, הכנת דוחות כספיים וכדומה.

ניסיון ניהולי:

לפחות 4 שנות ניסיון בניהול כללי, ניהול מו"מ, בנייה וניהול של תקציב, הנחיה והובלה של צוות עובדים (בהיקף משמעותי המונה 5 עובדים לפחות).

דרוג: חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

כפיפות: ראש המועצה.


ניסיון ניהולי חלופי: מתייחס למי שהועסק ברשות מקומית - מספר שנים השווה לדרישה בנושא שנות הניסיון התעסוקתי, בתפקיד מקצועי עצמאי ברמת מנהל מחלקה ומעלה (בהתאם לרמת הרשות בחוברת מסלולי הקידום). יובהר, כי שנות הניסיון שתילקחנה בחשבון הינן רק שנות עבודתו של המועמד בתפקיד ברמת מנהל מחלקה ומעלה ולא כל שנות עבודתו ברשות המקומית. מובן, כי דרישה חלופית זו היא בנוסף לדרישת הניסיון התעסוקתי וההשכלה, כאמור לעיל.

מועמד שנבחר ולא מילא לפני כן תפקיד של גזבר ברשות מקומית במשך שנתיים לפחות,יחויב להשתתף בקורס גזברים ברשויות מקומיות בתוך שנתיים מיום תחילת עבודתו כגזבר ברשות המקומית. סיום בהצלחה של קורס הגזברים מהווה תנאי לקידום שכר העובד על פי חוזה הבכירים. תנאי זה נוסף לתנאים הקיימים ומפורטים בחוזר המנכ"ל 1/2011.

הצעות למכרז יש להגיש למשרד ראש המועצה על גבי שאלון בקשה למשרה פנויה אותו ניתן להוריד מאתר המועצה, בצרוף קורות חיים, הצעות תתקבלנה בין  התאריכים 18-27/04/17 בשעה 12:00.

 

ב ב ר כ ה,

גלית קקון - מנהלת משאבי אנוש

לצפייה בקובץ המצורף למכרז