14/17 מתן שירותי אבטחת מוסדות חינוך

פרסום מכרז בעיתון מס' 14/17 – מתן שירותי אבטחת

                      מוסדות חינוך והפעלת מוקד למבנים שבתחום המועצה

                       האזורית חוף אשקלון.

 

מס' מכרז 14/17 – מתן שירותי אבטחת מוסדות חינוך והפעלת מוקד למבנים שבתחום                          המועצה האזורית חוף אשקלון.

ניתן לרכוש מסמכי מכרז מיום: 08.08.17 משעה 08.00 עד ליום 17.08.17 (בקופת

המועצה).

עלות מסמכי מכרז: 4000 ₪ שלא יוחזרו.

כנס מציעים וסיור קבלנים חובה ומהווה תנאי סף – ביום: 14.08.17 בשעה 11:00

במשרדי המועצה.

הגשת הצעות עד ליום: 17.08.17 בשעה 16:00  .

פתיחת תיבת ההצעות של המכרז ביום: 17.08.17 בשעה 17:30 במשרדי המועצה.

טלפון לקבלת פרטים: יגאל מצרפי – 052-2714557

שם ראש הרשות – יאיר פרג'ון.

 

                                                                בברכה,

                                                              ציון   יצחק

                                                          סגן ראש מועצה

                                                          ויו"ר ועדת מכרזים

העתקים: יאיר פרג'ון – ראש המועצה

              אלעד פרץ – גזבר מועצה.

              אלי בן מוחה – עו"ד יועץ משפטי- מועצה.

              גדעון שרעבי – קב" ט מועצה. 

              יגאל מצרפי – קב"ט מוסדות חינוך, מועצה.