מכרז פומבי 25/17 – שיקום סילוק שפכים בחממות בשטח זיקים והתחברות למכון בקיבוץ כרמיה.

  יום רביעי 06 ספטמבר 2017

מכרז פומבי 25/17 – שיקום סילוק שפכים בחממות בשטח זיקים והתחברות למכון בקיבוץ כרמיה.

עלות רכישת מכרז – 2500 ₪, שלא יוחזרו.

מועד רכישת מכרז: 12.9.17 עד 02.10.17 בין השעות 08.30 – 15:30, בקופת המועצה – טל': 08-6775517 .

מועד הגשה – 02.10.17 עד שעה 15:30.

מועד פתיחת מכרז – 02.10.17 בשעה 16:00.

סיור קבלנים חובה ומהווה תנאי סף – 12.09.17 בשעה 11:00 במשרדי המועצה.

טלפון לבירורים – מרלין סבן, נייד – 054-6671588 .

טלפון מזכירה עינב – 08-6776429 .  

שם ראש הרשות – יאיר פרג'ון.

                                                               בכבוד  רב,

                                                                           ציון יצחק

                                                              סגן ראש המועצה

                                                              ויו"ר ועדת מכרזים

העתקים: יאיר פרג'ון – ראש מועצה

             אלעד פרץ – גזבר מועצה

             אלי בן מוחה – עו"ד ויועץ משפטי

             מרלין סבן – מ"מ מנהלת אגף איכות הסביבה