מכרז למהנדס/ת המועצה- מס' 28/17

 

בס"ד                                                                                                                                                      ט' בכסליו תשע"ח

                                                                                                                                                                    27/11/2017

 

מכרז חיצוני מס' 28/17

למועצה האזורית חוף אשקלון

דרוש/ה מהנדס/ת המועצה

 

תואר המשרה: מהנדס/ת המועצה

היקף משרה: 100%

כפיפות: ראש המועצה

מתח דרגות: חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

 

תיאור התפקיד:

•אחריות לגיבוש ומימוש המדיניות ההנדסית של הרשות בהתאם לתכנון האסטרטגי לתכנית רב שנתית בכל הקשור לפעילויות השותפות והמיוחדות של המחלקה.

•תרגום מדיניות ראש הרשות לתוכנית רב שנתית והכנת תכניות אב בתחומים הנדסיים שונים.

•אחריות לפיתוח היישוב ולשיפור איכות החיים של תושבי הרשות המקומית ושל השוהים בתחומה.

•אחריות לתכנון ולפיתוח ולפיקוח על ביצוע של עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות הקשורות לפיתוח התשתיות השונות ברשות המקומית.

•הסמכות המקצועית העליונה ברשות לתכנון הפיזי בתחום השיפוט של הרשות לרבות יזום ותכנון בתחומי הרשות ובדיקת תכניות המוגשות על ידי אחרים למוסדות התכנון.

•אחריות לניהול נכסי המועצה.

•אחריות על בניית התקציב המחלקתי וניהולו.

•אחריות לקשר ולתיאום עם הועדה המרחבית לתכנון ובניה "חוף אשקלון " בתחומי רישוי בנייה, הוצאת היתרי בניה, טופסי 4 ותעודות גמר בניה ביישוב בהתאם לחוקים, תקנות ונוהלי המועצה.

•תיאום עם הועדה המרחבית "חוף אשקלון" לאכיפת חוק התכנון והבניה ומעקב אחר הבניה ברשות לאיתור חריגות בניה.

•השתתפות בישיבות של וועדת הנהלת המועצה ובוועדות תכנון ובנייה.

 

•אחראי להכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשרות עם קבלנים בתחום עבודות לפיתוח הרשות המקומית ולתחזוקתה. ההתקשרות עם הקבלנים מתבצעת בהתאם לתקנות שר הפנים ולנוהלי הרשות המקומית, בהתאם להיקפים הכספיים מוערכים לביצוע העבודות, המגדירים את צורת ההתקשרות עם הקבלן או פניה ישירה או קבלת שלוש הצעות או מכרז.

•אחריות על בנושא איתור מבנים מסוכנים, קביעת מצב יציבותם ואישור הפעילות המתבקשת כתוצאה מקביעת מבנה כמסוכן.

•אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשרות עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית ברשות המקומית ולתחזוקתן.

•קבלת קהל: יזמים, תושבים ואנשי מקצוע בתחום הבנייה.

 

השכלה

1.הוא מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958

2. הוא לא הורשע בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

 

ניסיון תעסוקתי:

•5 שנות ניסיון לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד לפחות מבין התחומים הבאים:

פיקוח ורישוי, בניה ציבורית, עבודות ציבוריות המבוצעות על ידי הרשות או מטעמה.

•ניסיון בהנדסה עירונית – יתרון

•ידיעת חוק התכנון והבניה תיקוניו ותקנותיו.

•בעל ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.

כללי

הצעות מועמדות יש להגיש למשרד ראש המועצה על גבי  שאלון למועמד למשרה פנויה, אותו ניתן להוריד מאתר המועצה, יש לצרף תעודות על השכלה, קורות חיים, והמלצות.

הצעות תתקבלנה עד 11/12/2017 , בשעה 14:00.

 

ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים ו/או חלקם, לעבור מבחני התאמה וזאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הבחינה.

המכרז מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

ב ב ר כ ה ,

יאיר פרג'ון

ראש המועצה