המועצה מובילה פלטפורמה פרסומית באתר המועצה שתרכז את מיטב השירותים בחוף אשקלון. הפלטפורמה תאפשר לכל בעל עסק את ההזדמנות להשתלב באתר המועצה ולהציע את שירותיו. דבר הפרסום יהיה נגיש לכלל התושבים ולכן חשוב לשמור על תקפותו לתקופת זמן שאינה פוחתת משלושה חודשים.

  1. המועצה תאפשר לבעל עסק או מעניק שירותים שוויון הזדמנויות בכל הנוגע לפרסום שירותיהם במסגרת לוח העסקים באתר המועצה.
  2. מובהר כי אין בפרסום זה , משום מתן רישיון עסק לכל עסק אשר טעון רישיון עסק על פי דין.
  3. המועצה אינה מתחייבת על משך  זמן פרסום העסק בלוח העסקים באתר המועצה.
  4. המועצה אינה ערבה להצלחה של בית העסק, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה לכך.
  5. המועצה לא תשתף פעולה עם עסקים ששירותיהם אינם עולים בקנה אחד עם ערכי המועצה ותושביה.
  6. הפרסום יהיה על גבי קבצי JPEG/word  ובכפוף לחוק הנגשת המידע.
  7. בעל העסק הוא זה שיספק למועצה את התוכן  הפרסום.

כל עסק המעוניין לקבל פרסום מטעם המועצה מחויב לעמוד בדרישות הללו.