הוראת השעה ,תיקון 117 לחוק התכנון והבניה התשע"ז-2017 (אוגוסט 2017) עבור יישובים קהילתיים (יישובים שאינם כלולים בתמ"א 35/לוח 2 - בת הדר, ניצן ובאר גנים) קובעת כי הוועדה המקומית תאפשר תוספת דירת מגורים במגרש, בדרך של פיצול דירת מגורים קיימת לדירת מגורים נוספת, ששטחה לא יפחת מ-45 מ"ר בהתקיים מס' תנאים מצטברים.

לעיון בהוראת השעה המלאה בה ניתן למצוא את פירוט התנאים, לחצו כאן.

תוקפה של הוראת השעה היא 5 שנים - מנובמבר 2017.


ניתן למצוא נוהל מתומצת של הליך פיצול יח"ד באתר הועדה המקומית.

 

חזור לכל החדשות