בעקבות מספר שאלות של קבלנים, החליטה המועצה לבצע שינויים ביחס לחלק מסעיפי המכרז.   

השינויים מפורטים באתר המועצה

בהתאם לכך שונה המועד האחרון להגשת הצעות ל  10.1.22 בשעה 15.30.

פרטים מלאים אודות השינויים מפורטים בחוברת המכרז באתר האינטרנט של המועצה האזורית חוף אשקלון

חזור לכל החדשות