חשוב לדעת:
  1. טרם מילוי השאלון, אנא וודאו כי יש ברשותכם את כל המסמכים אותם יש להעלות כקבצים מצורפים על פי הפירוט במסמך תנאי הסף (פירוט ניסיון מקצועי/תעודות/אישורים וכד)
  2. חובה לבחור את הענפים והתחומים בהם המועמד מבקש להיכלל.
  3. על מנת למנוע עיכובים בטיפול בבקשתכם, אנא הקפידו למלא את כל הפרטים בשאלון.

 

פרטים כלליים

הענפים והתחומים בהם המועמד מבקש להיכלל

(יש לסמן את התחומים המבוקשים)

ענף תכנון והנדסה
ענף תכנון והנדסה
ענף: מחשוב טלפוניה ותשתיות
ענף: מחשוב טלפוניה ותשתיות
ענף: גזברות, כספים, ביקורת
ענף: גזברות, כספים, ביקורת
ענף: חינוך
ענף: חינוך
ענף: רישוי עסקים ונכסים
ענף: רישוי עסקים ונכסים
ענף: בטחון ובטיחות
ענף: בטחון ובטיחות
ענף: לשכה משפטית
ענף: לשכה משפטית
ענף רווחה
ענף רווחה
ענף שכר
ענף שכר
ענף איכות הסביבה
ענף איכות הסביבה
ענף שרות ואסטרטגיה
ענף שרות ואסטרטגיה
ענף מנהלה
ענף מנהלה

רשימת מסמכים להגשה

פירוט ניסיון המועמד:

העניק במהלך שלוש השנים קודם להגשת מועמדותו, שירותים בענף ובתחום הרלוונטי בו הוא מבקש להיכלל, ללקוח מוסדי אחד לפחות. "לקוח מוסדי" בתנאי סף זה משמעו: רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך, משטרה, צה"ל, קופ"ח, קק"ל, גופים "דו מהותיים", בנקים, תיאטראות, רכבת ישראל, מפעלים (לרבות מפעלי תעשייה), חברות/קבלני בניה, חברות/קבלני תשתיות, חברות/קבלני פיתוח, חברות ציבוריות. הערה: על אף האמור לעיל, בכל מקום בתחומים, בו נרשמה המילה "מוניציפאלי", הניסיון הנדרש הוא אל מול: רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך בלבד.

ניסיון המועמד (חובה) שדה חובה
הגוף המוסדימועד מתן השירותיםאיש קשר אצל המזמיןתפקידטלפון איש קשרפירוט השירותים שניתנוענףתחום

-אין מניעה לפרט על ניסיון נוסף ולהציג מסמכים אחרים/נוספים בהתאם לשיקול דעת המועמד.

-יש להגיש את כלל המסמכים המבוקשים במסגרת הגשת המועמדות לרשימה ולצרפם למסמך זה.