מכרז 02/2017 לביצוע עבודות תחזוקה של רשת תאורת רחוב ו/או תאורה ביטחונית, מרכזיות והחזקת שבר בתחום המועצה האזורית חוף אשקלון

 

מכרז  02/2017 לביצוע עבודות תחזוקה של רשת תאורת רחוב

 

עלות רכישה : 1,000 ₪ שלא יוחזרו.

פרטי המכרז: מכרז לביצוע עבודות תחזוקה של רשת תאורת רחוב ו/או תאורה ביטחונית, מרכזיות והחזקת שבר בתחום המועצה האזורית חוף אשקלון.

סיווג קבלנים: קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בענפי הרישום

הבאים: חשמלאות 160 – סוג א-4 הנחת קווי חשמל 250 סוג

א – 3, תאורת כבישים ורחובות 270 – סוג א – 4. למען הסר ספק על המציע בעצמו להיות קבלן רשום בכל אחד מענפי

הרישום המפורטים בסעיף קטן זה.

הבהרה בדבר תנאי הסף  למכרז מס' 02/17:

רשאי להשתתף רק מציע שהוא קבלן רשום אצל רשם הקבלנים ע"פ חוק רישום הקבלנים בענפי משנה בסיווג כדלהלן:

  • חשמלאות 160 א-1
  • הנחת קווי חשמל 250 – סוג א –1
  •  תאורת כבישים 270 –סוג  א – 1

עלות רכישה : 1,000 ₪  שלא יוחזרו .

פרטי המכרז: מכרז לביצוע עבודות תחזוקה של רשת תאורת רחוב ו/או תאורה בטחונית, מרכזיות והחזקת שבר בתחום המועצה האזורית חוף אשקלון.

רכישת מכרז חל מ: 8.3.17 עד לתאריך 15.3.17 משעה 8:00-15:00 בקופת המועצה.

מועד אחרון להגשה : 22.3.17 בשעה 15:30, פתיחת מכרז 22.3.17 בשעה 16:00 .

סיור קבלנים חובה – ביום 8.3.17 בשעה 10:00 באולם הישיבות במועצה.

טל' לקבלת פרטים : 054-6671588 מרלין סבן

שם ראש הרשות: יאיר פרג'ון

 

 

ציון יצחק

סגן ראש המועצה

ויו"ר ועדת מכרזים 

 

 

           

           

 

 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חופי - העוזר הדיגיטלי שלך