מכרז 3/2016 מכרז פומבי לאספקת ארוחות וכריכים לילדים בצהרונים, מועדוניות ובקייטנות חוף אשקלון

 המרכז הקהילתי חוף אשקלון  מכרז מספר 3/2016 מכרז פומבי לאספקת ארוחות וכריכים לילדים בצהרונים, מועדוניות ובקייטנות חוף אשקלון


הבהרת פרטי המכרז: עד ליון 15/11/2016 יהיו רשאים המציעים  לפנות בכתב למזמין בבקשות - להבהרה או לשאלות (להלן : "בקשות להבהרה" )

בקשות כאמור תשלחנה במייל לח"מ יוסי דהרי [email protected] ולא יאוחר מהשעה 12:00.

הגשת מסמכים:  יש להפקיד במסירה אישית, במעטפה סגורה  נושאת ציון מס' 3/2016 במשרדי מתנ"ס חוף אשקלון, בת הדר,  חוף אשקלון, עד ליום 20/11/2016 עד השעה 10:00 (להלן: " המועד האחרון להגשת ההצעות").

רכישת מסמכים: תמורת 700 ש"ח שלא יוחזרו.

לפרטים נוספים : מזכירות המתנ"ס 08-6775551 שלוחה 8.

 

בברכה, יוסי דהרי
מנהל המתנ"ס 

 

חופי - העוזר הדיגיטלי שלך