חוק החופש המידע- כללי:


חוק חופש המידע, תשנ"ח 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו של החוק להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי.

הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות. מדובר בכל מידע המצוי ברשות ציבורית והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

רשות ציבורית:


משרדי ממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים ע"פ חוק או שהוקמו ע"י רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות. תחולת החוק על רשויות מקומיות החל מתאריך 1.9.1999.

איזה מידע לא ימסר?


מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה  בפרטיות (אלא עם כן הגילוי מותר ע"פ דין) ומידע אשר אין לגלותו ע"פ כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים ועוד, כפי שמפורט בסעיפי החוק.

מי ראשי לבקש מידע?


תושב- ע"פ מרשם האוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד ע"פ הדין במדינת ישראל, וכן מי שאינו אזרח או תושב- לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).
 

העמדת מידע לרשות הציבור:


רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות ציבורית. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.

נהלים:


בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה חוק חופש המידע. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. המידע יועמד לרשות המבקש  כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו. הפונה זכאי לעתור כנגד ההחלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

 

יצירת קשר:

 

מור חדאד אמין מזכירת מנכ"ל וממונה על חוק חופש המידע
 
 
 
 

 

 

חופי - העוזר הדיגיטלי שלך