לנוחיותכם מצורף קישור לתשלום אגרה עבור בקשה לקבלת מידע (לפי חוק חופש המידע)-

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/Payments/sugtsweb?uniqueID=4cfeb7ca-722f-45ee-9c89-0720937b6a60&rashut=200&sugts=1234&onlyone=1