מבקר המועצה מקיים ביקורת על פעילות המועצה כגוף ציבורי במטרה לייעל ולוודא שהמועצה מתנהלת על פי אמות המידה הבאות:

  •  יעילות וחיסכון
  • טוהר המידות
  • החזקת הרכוש והכספים ודרכי ניהולם
  • קיום הוראות הדין

לפחות אחת לשנה מוגש דו"ח ביקורת ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכו, פירוט הליקויים שנמצאו והמלצות למניעת הישנותם לטובת עבודה תקינה ברשות המקומית.

 

ממונה על תלונות הציבור:

הממונה על תלונות הציבור מהווה כתובת לתושבים המעוניינים בבדיקה בלתי תלויה של פעולות הרשות.

הממונה על תלונות הציבור מגיש פעם בשנה דו"ח מרוכז לראש המועצה ולחברי מליאת המועצה.

הפניה לממונה על תלונות הציבור תהיה השלב האחרון, כאשר תקדם לה פניה לבעלי תפקידים רלוונטיים במועצה. רק מי שקופח בתשובתו יוכל לפנות לממונה על תלונות הציבור.

ניתן להפנות תלונה אל הממונה על תלונות הציבור באמצעות טופס מקוון או או להגיע למשרדי הממונה על תלונות הציבור בתיאום טלפוני.

הגשת תלונות לאגף פניות הציבור- טופס מקוון

 

אלירז כהן
אלירז כהן מבקר המועצה


 

דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2021

דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2021.pdf

 

דוח ביקורת פנימי -דין וחשבון 2021

דוח ביקורת פנימי -דין וחשבון 2021.pdf

 

ארכיון