1
פרטי המכרז
2
פרטים אישיים
3
שפות
4
השכלה
5
ניסיון תעסוקתי
6
קרובי משפחה
7
ממליצים
8
שונות
9
שיווין הזדמנויות
10
קבצים
11
הצהרה

נא לרשום את שם התפקיד אליו את/ה מעוניין/ת להגיש מועמדות כפי שמופיע בפרסום המכרז

פרטים אישיים

אין חובה למלא פרטים במקומות שאינם מסומנים בכוכבית (*)

 

 

 

שפות

נא לסמן את רמת הקריאה, הכתיבה והדיבור בשפות הנ"ל לפי הדירוג הבא:
0 - לא שולט/ת
1 - שליטה חלקית
2 - שליטה מלאה

עברית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

אנגלית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ערבית
קריאהכתיבהדיבור

אחר
שפהקריאהכתיבהדיבור

השכלה


השכלה יסודית
שם המוסד ומיקומומספר שנות לימודשנת סיוםהתעודה

השכלה תיכונית (חובה) שדה חובה
שם המוסד ומיקומומספר שנות לימודשנת סיוםמקצועות עיקרייםהתעודה

השכלה גבוהה (חובה) שדה חובה
שם המוסד ומיקומומספר שנות לימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר/התעודה

קורסים והשתלמויות בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקיד במכרז
שם קורס/ השתלמותמוסד לימודישנת לימודתעודת גמר

ניסיון תעסוקתי רלוונטי (חובה) שדה חובה
הגדרת תפקידשם החברהמועד תחילת העבודהמועד סיום העבודהדרגה הסיבה להפסקת העבודה

קרובי משפחה שעובדים ברשות (חובה) שדה חובה
שם משפחהשם פרטימספר זהותיחס קרבהמחלקהתפקיד

בן/בת זוג, הורה, בן/בת ובני זוגם, אח/אחות וילדיהם, גיס/גיסה, דוד/דודה, חותן/חותנת, חם/חמות, חתן/כלה, נכד/נכדה, לרבות חורג או מאומץ - במידה ואין נא לסמן X - אם יש יותר משני קרובי משפחה שעובדים ברשות יש לציין זאת בדף נפרד ולהוסיף בקבצים הנוספים עם פירוט

בן/בת זוג, הורה, בן/בת ובני זוגם, אח/אחות וילדיהם, גיס/גיסה, דוד/דודה, חותן/חותנת, חם/חמות, חתן/כלה, נכד/נכדה, לרבות חורג או מאומץ
- במידה ואין נא לסמן X
- אם יש יותר משני קרובי משפחה שעובדים ברשות יש לציין זאת בדף נפרד ולהוסיף בקבצים הנוספים עם פירוט

שמות ממליצים
שם משפחהשם פרטיתפקיד/מקצועכתובתטלפון

כגון ציונים לשבח, פרסי עידוד מיוחדים וכדומה

הרשות מקנה עדיפות לזכאים לכך על פי דין, כדי לקדם את עקרונות הייצוג ההולם ושוויון ההזדמנויות בעבודה. אם את/ה נמנים עם אחת הקבוצות הבאות סמן/י X במקום המתאים:

קבצים

אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ"ל ומצהיר/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים

Browser not supported