1
פרטי המכרז
2
פרטים אישיים
3
שפות
4
השכלה
5
ניסיון תעסוקתי
6
קרובי משפחה
7
ממליצים
8
שונות
9
שיווין הזדמנויות
10
קבצים
11
הצהרה

נא לרשום את שם התפקיד אליו את/ה מעוניין/ת להגיש מועמדות כפי שמופיע בפרסום המכרז

פרטים אישיים

אין חובה למלא פרטים במקומות שאינם מסומנים בכוכבית (*)

 

 

 

שפות

נא לסמן את רמת הקריאה, הכתיבה והדיבור בשפות הנ"ל לפי הדירוג הבא:
0 - לא שולט/ת
1 - שליטה חלקית
2 - שליטה מלאה

עברית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

אנגלית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ערבית
קריאהכתיבהדיבור

אחר
שפהקריאהכתיבהדיבור

השכלה


השכלה יסודית
שם המוסד ומיקומומספר שנות לימודשנת סיוםהתעודה

השכלה תיכונית * שדה חובה
שם המוסד ומיקומומספר שנות לימודשנת סיוםמקצועות עיקרייםהתעודה

השכלה גבוהה * שדה חובה
שם המוסד ומיקומומספר שנות לימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר/התעודה

קורסים והשתלמויות בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקיד במכרז
שם קורס/ השתלמותמוסד לימודישנת לימודתעודת גמר

ניסיון תעסוקתי רלוונטי * שדה חובה
הגדרת תפקידשם החברהמועד תחילת העבודהמועד סיום העבודהדרגה הסיבה להפסקת העבודה

קרובי משפחה שעובדים ברשות * שדה חובה
שם משפחהשם פרטימספר זהותיחס קרבהמחלקהתפקיד

בן/בת זוג, הורה, בן/בת ובני זוגם, אח/אחות וילדיהם, גיס/גיסה, דוד/דודה, חותן/חותנת, חם/חמות, חתן/כלה, נכד/נכדה, לרבות חורג או מאומץ
- במידה ואין נא לסמן X
- אם יש יותר משני קרובי משפחה שעובדים ברשות יש לציין זאת בדף נפרד ולהוסיף בקבצים הנוספים עם פירוט

שמות ממליצים
שם משפחהשם פרטיתפקיד/מקצועכתובתטלפון

כגון ציונים לשבח, פרסי עידוד מיוחדים וכדומה

הרשות מקנה עדיפות לזכאים לכך על פי דין, כדי לקדם את עקרונות הייצוג ההולם ושוויון ההזדמנויות בעבודה. אם את/ה נמנים עם אחת הקבוצות הבאות סמן/י X במקום המתאים:

קבצים

אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ"ל ומצהיר/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים

Browser not supported