כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 חייב ברישיון.

מחובת רישוי פטורים מקצועות ועסקים שונים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, פעוטונים, גני ילדים ובכללם עסקים שאינם מופיעים בצו.

קבוצות הרישוי:

 

 • קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
 • קבוצה 2 – דלק ואנרגיה.
 • קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים.
 • קבוצה 4 – מזון.
 • קבוצה 5 – מים ופסולת.
 • קבוצה 6 – מסחר ושונות.
 • קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט.
 • קבוצה 8 – רכב ותעבורה.
 • קבוצה 9 – שירותי שמירה ואבטחה.
 • קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

 

עיקרי תהליך הרישוי 

 

 

מתי להגיש בקשה לרישיון עסק?

 

בעת פתיחת עסק חדש יש לפתוח בקשה במחלקת רישוי עסקים ע״י המבקש או באמצעות מתכנן אשר הכין את התכנית בצירוף ייפוי כוח מבעל העסק.

 

מסמכים שיש לצרף לבקשה

 1. טופס בקשה לרישיון עסק מלא וחתום
 2. תוכנית עסק (גרמושקה) ב-3 העתקים
 3. חוזה שכירות
 4. תעודת התאגדות/עוסק מורשה
 5. צילום תעודת זהות של בעל העסק/מיופה הכח
 6. צילום חשבונית
 7. היתר בנייה/טופס 4 (יש לוודא כי ההיתר תואם את מהות הבקשה לרישון העסק)
 8. חוות דעת מקדמית- במידה ויש
 9. בפרטי מזון יש לצרף בנוסף את המסמכים הבאים: א. פרשה טכנית ב. תכנית סניטרית ג. רישונות יצרן- במידה וישנם

 

שינויים בעסק

 

חשוב לזכור כי רישיון העסק הוא אישי ואינו ניתן להעברה. במידה וחל שינויי  בעסק או במידה או בבעליו חלה חובת  להגיש בקשה לעדכון פרטים למחלקת רישוי עסקים

 1. כל שינויי בבעלות- שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות
 2. שיוניי בשטח העסק או  שינויים פיזיים פנימיים וחיצוניים במבנה העסק
 3. הוספה או שינויי של פריטי העיסוק.

 

עסקים שיש להם רישיון

 

על פי החוק חייב הרישיון להיות מוצג במקום גלוי ונראה לעין.

 

מידע מוקדם וחוות דעת מקדמית

 

ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי הינה צעד כלכלי משמעותי ולכן מומלץ מאוד לבדוק היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לכך עוד לפני קבלת ההחלטה והפניית בקשה פורמלית לגורמי הרישויי הנדרשים על פי הצו.

 

מידע מוקדם

 

ניתן למבקש על ידי מחלקת רישוי עסקים, במרכז שירות לקוחות לעסקים. המידע כולל הנחיות, ומסמכים נדרשים לצורך פתיחת בקשה לרישיון עסק לרבות מדיניות המועצה בדבר רישוי העסקים בתחומה.

 

חוות דעת מקדמית

 

לפי תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000 מידע מקדמי הוא מידע הניתן לאחר ששולמה אגרת מידע ולבקשה צורפה תוכנית עסק ותרשים סביבה.

הבקשה למידע מקדמי תוגש לרשות הרישוי או לאחד מנותני האישור, שהמידע בתחום אחריותו.

 

לקבלת מיד מוקדם על פי סוג העסק על המבקש להכין את המסמכים הבאים:

 1. תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק.
 2. רשות הרישוי או נותן האישור רשאים לדרוש מפונה לצרף מסמכים נוספים הדרושים להם לצורך חוות הדעת, אם ראו צורך בכך.
 3. מידע מלא לגבי המבקש: שם, מסי חברה, פרטים מזהים, טלפון וכד'.
 4. כתובת מדויקת של העסק לרבות גוש וחלקה
 5. צילום חוזה שכירות או חוזה קנייה
 6. פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בשטח ובמבנה העסק.

 

היתר זמני

 

היתר זמני הוא היתר להפעלת העסק, שמעניקה רשות הרישוי לרישיון עסק בעסק טעון רישוי, לתקופה מצטברת של שנה אחת לכל היותר. במהלך פרק זמן זה יכול מגיש הבקשה להפעיל את העסק, אך עליו להשלים את התנאים שמציבים בפניו נותני האישור על מנת לקבל בסיום פרק הזמן את רישיון העסק.

 

השגה

 

מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או מזורז ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו.

ניתן להגיש השגה רק על פרטים שפורסם להם מפרט אחיד  ורק  רק בגין תנאי או מסמך שנקבע לפי החוק (גם אם הוא נקבע במפרט האחיד) או בגין סירוב למתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.

אופן הגשת ההשגה

 1. על השגה להיות מוגשת לפי טופס 9 בתקנות
 2. על המשיג לשלם אגרה
 3. ההשגה תוגש בשלושה עותקים
 4. לכל עותק יש לצרף אתה תשובה שבגינה מוגשת ההשגה ואת ההנמקות להשגה והצעות המשיג לחלופות לדרישה,  במידה שיש כאלו.

כל השגה תוגש בשלושה עותקים, שני עותקים לגורם הרישוי שעליו מגישים את ההשגה והאחד למח' רישויי עסקים במועצה.

 

במידה ומוגשת השגה על הגורם במועצה המען להגשת השגה הינו מר דורון בן שלומי- מנכל המועצה

המועצה הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או על החלטות של נותני האישור. יש להפנות את המשיגים להגיש את ההשגה לנותן האישור הרלוונטי.

יש להגיש השגה בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה או הדרישה. גורם מוסמך ארצי רשאי להאריך את המועד להגשת השנה בהחלטה מנומקת מנסיבות מיוחדות, ובלבד שמהמועד החדש לא יעלה על 15 ימים נוספים. משיג המעוניין בהארכת המועד להגשת השגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.

 

הדרכה ולמידה לרשויות הרישוי 

 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/training-materials1