צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות), התשפ"א-2021

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ב(ג)(1) ו-(ד) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968[1] (להלן – החוק),בהסכמת שר הפנים, לאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (להלן – הנציב) ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הגדרות

 1.  

בצו זה-

 

 

""עוסק פטור"–כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975,[2];

 

 

"עסק טעון רישוי" – עסק מסוג העסקים המפורטים בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי);

 

 

"צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)" - צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013[3];

 

 

"שטח" – סיכום שטח העסק הכולל במטרים רבועים כמפורט  בבקשה לרישיון או להיתר לאותו העסק שהוגשה לפי תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000[4]"

הוכחת נגישות

 1.  
 1. מבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לסוג עסק טעון רישוי  המנוי בטור א' בתוספת הראשונה, שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי  ימציא לרשות הרישוי, לצורך בדיקת קיומן של הוראות הנגישות בעסק, את המסמכים כמפורט בטור ג' עד ו'  לתוספת הראשונה.

 

 

 1. חוות דעת של מורשה לנגישות השירות וחוות דעת של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה כאמור בסעיף 8ב(ב) לחוק, ייערכו באופן שפרסם הנציב באתר האינטרנט של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בתוקף סמכותו לפי סעיף 19מו לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,   המפרט את החובות המוטלות מכוח הוראות הנגישות,  ויכללו את כל אלה:

 

 

 

 1. פרטי זיהוי והתקשרות של מבקש הרישיון או ההיתר;

 

 

 

 1. פרטים לגבי העסק טעון הרישוי;

 

 

 

 1. פרטי המורשה שנתן את חוות הדעת;

 

 

 1. על אף האמור בתקנת משנה (א), מבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז שהוא עוסק פטור, יוכיח את קיום הוראות הנגישות באמצעות תצהיר מאומת כדין לפי תקנה 3, ויצרף לתצהיר העתק מאישור בדבר היותו עוסק פטור כאמור.

תצהיר

 1.  

מבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לעסק שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי שנדרש לפי תקנה 2 להוכיח את עמידתו בהוראות הנגישות באמצעות תצהיר מאומת כדין יקיים את כל אלה:

 

 

 1. ימציא לרשות הרישוי תצהיר, שאליו יצורף מסמך הבדיקה העצמית לפי פסקה (2), שייערך בטופס שפרסם הנציב באתר האינטרנט של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ויכלול את כל אלה:

 

 

 

 1. פרטי זיהוי והתקשרות של המצהיר;

 

 

 

 1. פרטים לגבי העסק טעון הרישוי;

 

 

 

 1. פרטי מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה או מורשה לנגישות השירות לפי פסקה (2), אם הסתייע בהם;

 

 

 

 1. הצהרה כי  לא מתקיימים לגביו הסייגים שנקבעו לצורך הגשת תצהיר בסעיף 6א2 לחוק;

 

 

 1. יערוך את התצהיר על סמך בדיקה עצמית של קיום הוראות הנגישות באופן שפרסם הנציב באתר האינטרנט של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בתוקף סמכותו לפי סעיף 19מו לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המפרט את החובות המוטלות מכוח הוראות הנגישות,; המבקש רשאי להסתייע לעניין זה במורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה או במורשה לנגישות השירות לעניינים שאינם בתחום מומחיותו;

תחילה

4.

תחילתה של תקנה 2(ב)  שישה חודשים  מיום פרסומן של תקנות אלה.

 

 

תוספת ראשונה

 (סעיף 2)

טור א'

המספר הסידורי של עסק טעון רישוי בתוספת  כמשמעותו בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)

טור ב'

תיאור העסק טעון הרישוי כאמור בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)

טור ג'

תצהיר

טור ד'

חוות דעת של מורשה לנגישות השירות

טור ה'

חוות דעת של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה

טור ו'

חוות דעת של מורשה לנגישות השירות

וחוות דעת של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה

1.1

בית מרקחת

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 200 מ"ר

 

מעל 200 מ"ר

1.3ג

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי - לעניין מכירתם בלבד

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 200 מ"ר

 

מעל 200 מ"ר

1.4א

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 150 מ"ר

 

מעל 150 מ"ר

1.4ב

מספרה

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 150 מ"ר

 

מעל 150 מ"ר

1.4ג

כתובות קעקע – מקום לעשייתן

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 150 מ"ר

 

מעל 150 מ"ר

1.4ו

ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 150 מ"ר

 

מעל 150 מ"ר

1.8

חדר מתים למעט בבית חולים

כל שטח

 

 

 

2.1ג

גז - מכירתו, חלוקתו

 

כל שטח

 

 

2.1ז

תחנת תדלוק בגז. למעט תחנת תדלוק פנימית

 

 

 

כל שטח

2.2א

תחנת דלק ותדלוק. למעט תחנת תדלוק פנימית

 

 

 

כל שטח

3.2ב

בעלי חיים, לרבות ימיים – הצגתם לרבות לשם מכירה

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

3.2ו

בעלי חיים, לרבות ימיים – מספרה

 

עד 100

100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

3.4ג

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי- לעניין מכירתם בלבד

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

3.5ב

מזון לבעלי חיים –לעניין מכירתו בלבד

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

4.2א

מסעדה לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמורבפריט 4.8לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)

עד 50 מ"ר

מ 50 עד 100 מ"ר

 

מעל 100 מ"ר

 

4.2ב בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמורבפריט 4.8לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)

 עד 50 מ"ר

מ 25 עד 100 מ"ר

 

מעל 100 מ"ר

4.2ג

הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6הלצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

4.6ה

הסעדה (קייטרינג) – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972[5]

 

כל שטח

 

 

4.7א

קיוסק

 

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

4.7ב

מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

4.7ג

אטליז

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

4.7ד

מרכול – כמשמעותובפרט 4.7ב לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

4.8

משקאות משכרים – פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

עד 50 מ"ר

50 עד  100 מ"ר

 

מעל 100 מ"ר

6.2

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

 

 

 

כל שטח

6.4

מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

עד 100 מ"ר

 

מעל 100 מ"ר

 

 

6.8א

קניון –ניהולו

 

 

 

כל שטח

6.8ב

עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

6.9א

רוכלות מזון

כל שטח

 

 

 

6.9ב

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

כל שטח

 

 

 

6.9ג

רוכלות אחרת

כל שטח

 

 

 

6.12

עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

6.14

מוצרי עישון לסוגיו – מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

7.1א

בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

 

 

 

כל שטח

7.1ב

השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

 

6 יחידות אירוח ומטה –  מורשה לנגישות השירות

 

7 יחידות אירוח ומעלה

7.1ג

בית אבות – מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004[6], כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם,1940[7].

 

 

 

כל שטח

7.1ה

שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

 

 

 

כל שטח

7.2

גן חיות, ספארי, פינת חי

 

 

 

כל שטח

7.4א

בריכת שחייה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש

 

 

 

כל שטח

7.4ב

פארק מים, מגלשות מים

 

 

 

כל שטח

7.4ג

בריכת זרמים (ג'קוזי)

 

 

 

כל שטח

7.4ד

מקווה

 

 

 

כל שטח

7.4ה

מרחצאות

 

 

 

כל שטח

7.5

מכון כושר ששטחו גדול מ-800 מ"ר שאינו אחד מאלה:

א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988[8], המשמש את ספורטאיהם בלבד;

ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;

ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969,[9] או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד;

ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד

 

 

 

כל שטח

7.6

משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק – מקום לעריכתם

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

7.7א

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון

עד 100 מ"ר

100 עד 300 מ"ר

 

 

מעל 300 מ"ר

7.7ב

קולנוע, תאטרון

 

 

 

כל שטח

7.7ג

קרקס

 

 

 

כל שטח

7.7ד

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

 

 

 

כל שטח

7.7ה

אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר

 

 

 

כל שטח

7.7ו

דיסקוטק

 

 

 

כל שטח

7.7ז

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

 

 

 

כל שטח

7.7ט

מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

 

 

 

כל שטח

7.7י

יריד מזון

 

 

 

כל שטח

7.7יא

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט בלא קהל

 

 

 

כל שטח

7.8א

קייטנה

 

כל קייטנה

 

 

7.8ב

מחנה נוער

 

 

 

כל שטח

7.9

אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה

 

 

 

כל שטח

7.10א

מתקני שעשועים

עד 100 מ"ר

100 עד 300 מ"ר

 

כל שטח

7.10ב

לונה פארק

 

 

 

כל שטח

8.2

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 

כל שטח

 

 

8.3ב

הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 

כל שטח

 

 

8.4א

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

 

כל שטח

 

 

8.6א

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים  - מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

 

 

 

כל שטח

8.6ב

חניון בתשלום או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחם מעל 500 מ"ר למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6ז לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)

 

 

 

כל שטח

8.6ג

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים – רחיצתם

כל שטח

 

 

 

8.6ז

חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד

 

 

 

כל שטח

8.7א

כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) – חלקים משומשים –לעניין מכירתם בלבד

 

 

 

כל שטח

8.9א

מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

שש עמדות עבודה ומטה

 

 

שבע עמדות עבודה ומעלה

8.9ב

חשמלאות

שש עמדות עבודה ומטה

 

 

שבע עמדות עבודה ומעלה

8.9ד

תיקון תקרים

שש עמדות עבודה ומטה

 

 

שבע עמדות עבודה ומעלה

8.9ו

טיפול אחר ברכב

שש עמדות עבודה ומטה

 

 

שבע עמדות עבודה ומעלה

8.11

רכבל

 

 

 

כל שטח

9.1א

כלי נשק ותחמושת - מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)– לעניין מכירה ותיקון בלבד

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

9.1ב

מטווח ירי

 

 

 

כל שטח

9.4

שירותי שמירה או איתור – מוקד בקרה אלקטרוני

 

כל שטח

 

 

10.3ב

בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

כל שטח

 

 

 

10.4ב

גזירה, תפירה

 

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

10.7ב

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם –לעניין מכירתם בלבד

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

10.10ג

חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993[10], לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים – מכירתם

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

10.11ב

חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חמרי נפץ, התשי"ד-1954,[11] מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור–לעניין מכירתם בלבד

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

10.13

מרפדייה

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

10.14ג

מסגריה

עד 100 מ"ר

מ- 100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

10.16ג

עץ ומוצריו –לעניין מכירתם בלבד

עד 100 מ"ר

מ-100 עד 300 מ"ר

 

מעל 300 מ"ר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________, התשפ"א

_______________, 2021

(חמ3-6108)

 

 

__________________

ח"כ גדעון סער

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים

 

 

 

 

 

 

 

 

דברי הסבר

 

כללי –

סעיף 8ב לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק) קובע כי רשות הרישוי לא תיתן רישיון או היתר לעסק טעון רישוי שהוא "מקום ציבורי" או "שירות ציבורי" (כהגדרתם בסעיף זה), אלא אם כן קוימו בעסק הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק שוויון זכויות).המדובר בעיקרם במקומות ובשירותים שעומדים לשימוש כלל הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו.

 

במסגרת תיקון 34 לחוק תוקן הסעיף כך שייקבע כי לצורך האמור, על מבקש הרישיון או ההיתר להמציא לרשות הרישוי חוות דעת של מורשה לנגישות השירות וחוות דעת של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה, לפיהן מתקיימות בעסק הוראות הנגישות כאמור, ורשות הרישוי רשאית להסתמך על חוות דעת אלה לצורך מתן הרישיון או ההיתר.

 

בתוך כך הוסמך שר המשפטים, בסעיף 8ב(ג)(1), לקבוע (בהסכמת שר הפנים, לאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת), בצו, לגבי סוגי העסקים האמורים המהווים "מקום ציבורי" או "שירות ציבורי", אחד מאלה: כי נדרשת רק אחת מחוות הדעת האמורות (של מורשה מבנים, תשתיות וסביבה או של מורשה לנגישות השירות), או שהמבקש יהיה רשאי להמציא במקום כל אחת מחוות הדעת תצהיר מאומת כדין ובו הצהיר כי קוימו בעסק הוראות הנגישות.

 

בהמשך לכך, סעיף 8ב(ד) לחוק קובע, לגבי מבקשי רישיון המצויים במסלול "רישיון על יסוד תצהיר" לפי סעיף 6א3 לחוק,כי בדיקת קיום הוראות הנגישות בעסקתיעשה באמצעות תצהיר מאומת כדין, אלא אם שר המשפטים (בהסכמות הנ"ל) קבע, בצו, כי על העסק להמציא חוות דעת אחת או שתיים.

 

על רקע האמור, ומתוקף סמכותו של שר המשפטים לפי סעיפים 8ב(ג)(1) ו-(ד) לחוק, צו זה קובע לגבי כל פריט רישוי שהינו מקום או שירות ציבורי – כיצד תוכח עמידתו בהוראות הנגישות, ובתוך כך קובע את סוגי העסקים שיידרשו להמציא לרשות הרישוי חוות דעת אחת או תצהיר מאומת כדין. למען הבהירות והנוחות, כולל הצו גם את אותם פריטי רישוי שלגביהם המבקש נדרש להמציא שתי חוות דעת, בהתאם לברירת המחדל הקבועה בחוק. באופן הזה נוסח הצו יכלול את כל פריטי הרישוי שעשויים להיות "מקום ציבורי" או "שירות ציבורי" ומבקש רישיון שפריט הרישוי שלו אינו מופיע בצו יוכל לדעת שאינו נדרש להוכיח את קיומן של הוראות הנגישות לשם קבלת רישיון עסק.

 

לתקנה 2 והתוספת הראשונה –

במסגרת הצו נקבע סיווג של כלל פריטי הרישוי הנכללים בצו רישוי עסקים, ואשר תחתיהם מרוכזים העסקים שחייבים בנגישות, לפי אופן הוכחת עמידתם בהוראות הנגישות. על מנת להגביר את הוודאות של בעלי עסקים לגבי החובה שלהם לעמוד בדרישות הנגישות, הצו כולל את כל פריטי הרישוי שלגביהם נדרשת הוכחת נגישות, ובכלל זה אותם פריטי רישוי שלגביהם נשמרה ברירת המחדל הקבועה בחוק לפי ההוכחת הנגישות נעשית באמצעות הגשת שתי חוות דעת של מורשים לנגישות. כך יוכלו כל הגורמים שעוסקים בתחום לדעת כי פריט רישוי שאינו מנוי בתוספת הראשונה אינו נדרש להוכיח עמידה בהוראות הנגישות לצורך קבלת רישיון עסק.

 

לתקנה 2(א) – מוצע לקבוע בתוספת כיצד כל עסק טעון רישוי שהוא מקום או שירות ציבורי יידרש להוכיח את עמידתו בהוראות הנגישות. לגבי כל עסק נקבע האם הוא נדרש בהגשת תצהיר, חוות דעת מסוימת אחת (של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה, או של מורשה לנגישות השירות), או שתי חוות דעת של מורשי הנגישות הנ"ל. יובהר כי בכל אחת מדרכי הוכחת הנגישות, ובכלל זה תצהיר או הגשת חוות דעת של מורשה לנגישות השירות בלבד – יתייחס התצהיר או חוות הדעת לקיומן של כלל הוראות הנגישות.

 

לתקנה 2(ב) –  על מנת להבטיח שחוות הדעת ייערכו באופן שמתייחס לכלל רכיבי הנגישות הנדרשים לפי החוק, יפרסם הנציב באתר האינטרנט של הנציבות הוראות לגבי אופן עריכת חוות הדעת.

 

לתקנה 2(ג) – מוצע לקבוע כי עסקים בעלי מחזור כספי נמוך במיוחד ולכן עומדים בהגדרה "עוסק פטור" יידרשו להוכיח את עמידתם בהוראות הנגישות באמצעות תצהיר בלבד ללא קשר לסוג העסק.

 

לתקנה 3 – לגבי אותם מבקשי רישיון שנקבעה לגביהם חובת הוכחת הנגישות באמצעות תצהיר, מוצע לקבוע את המידע שייכלל בתצהיר. מאחר שעמידה בהוראות הנגישות מחייבת בדיקה של העסק באופן עצמאי על ידי בעל העסק או על ידי מורשה לנגישות, מוצע לכלול בצו הוראה לפיה לצורך עשיית התצהיר חייב המבקש לצרף מסמך שמפרט את הוראות הנגישות שחלות עליו ואת קיומן. נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות יפרסם באתר האינטרנט של הנציבות מסמך בדיקה לעניין זה.

 

[1]ס"ח התשכ"ח, עמ' 204;התשע"ח, עמ' 34.

[2]ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

[3]ק"תהתשע"ג, עמ' 821.

[4] ק"ת, התשס"א, עמ' 10.

[5]ק"תהתשל"ב, עמ' 1112.

[6]ס"ח התשס"ד, עמ' 46.

[7]ע"ר 1940 ,תוס' 1, עמ' 191.

 

[8]ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.

[9]ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

[10]ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.

[11]ס"ח התשי"ד, עמ' 64.