ככל, על כל מבקש רישיון לעמוד בדרישות הצו בכל הנוגע לכבאות והצלה.

יחד עם זאת במסגרת הרפורמה ובמטרה להקל על הליך קבלת רישיון עסק, עסקים אשר נחשבים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רשיון עסק.

במקום זאת, בעלי עסקים אלו, יגישו תצהיר כבאות חתום לרשות המקומית, שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות.

חוברת הדרכה על מסלול תצהיר 

הגשת תצהיר למבקש רישיון עסק ב"מסלול תצהיר"