סעיף 7 ג לחוק רישויי עסקים קובע כי – "רשות הרישוי רשאית לבטל או להתלות רשיון או היתר, מיוזמתה היא או מיוזמת נותן האישור"

  • לא יבוטל רישיון או היתר זמני אלא לאחר שניתנה לבעל הרישיון או ההיתר הזמני הזדמנות להשמיע את טענותיו.

 

  •  במידה ובוטל הרישיון  תשלח רשות הרישוי הודעה על כך לבעל הרישיון או ההיתר הזמני, והביטול יכנס לתוקפו בתום 60 יום מיום הודעת הביטול.
  • המקרים בהם ניתן לבטל רישיון.

 

  1.  בעל העסק לא עמד בתנאי הרישיון.
  2. אחד או יותר מגורמי הרישוי הוציא סירוב עקב אי ביצוע

 

רשות הרישוי תשלח בדואר רשום הודעה אודות הכוונה לבטל את הרישיון. הודעה קובעת כי תוקפו של הרישיון יפוג בתום 60 יום מקבלת ההודעה אם לא יתבקש שימוע.

במקרה ויתבקש שימוע, ביטול הרישיון יכנס לתוקפו לאחר 90 יום אלא אם בשימוע יוחלט אחרת. בהודעה אודות הכוונה לביטול רישיון יצוין בפני מי ייערך השימוע, בהתאם לעילה לביטול הרישיון.

באחריות בעל העסק להודיע לאגף רישוי עסקים, תוך 60 יום מיום קבלת ההודעה, אם ברצונו לקיים שימוע ולהעלות טענותיו כנגד הביטול.

 השימוע ייערך בפני גורם מוסמך שיקבע במסמך הכוונה לביטול הרישיון ובשימוע תינתן לבעל העסק האפשרות להשמיע את טענותיו כנגד הביטול.

הליך השימוע אינו מחייב נוכחות או ייצוג של עורך דין או עורך בקשה מטעם בעל העסק, אולם אין מניעה כי בעל העסק יזמן לשימוע נציג כאמור מטעמו, לפי שיקול דעתו והחלטתו.

 אם בתוך 60 יום ממועד ההודעה אודות הכוונה לבטל את הרישיון לא התקבלה בקשה של בעל העסק לקיים שימוע, ייכנס הביטול לתוקפו בתום 60 הימים.

במידה ונערך שימוע, תפעל רשות הרישוי על פי ההחלטה שתתקבל במהלך השימוע.

לא יונפק רישיון חדש לעסק לאחר שבוטל רישיונו ללא אישור עדכני של הגורם שיזם את ביטול הרישיון.