1
פרטים אישיים
2
פרטי חשבון הבנק
3
השכלה
4
תחום ההתנדבות
5
מסמכים נדרשים
6
התנדבות בזמן חירום
7
הצהרה והגשת הבקשה

כתובת קבועה בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה ובעת הגשת הבקשה.

אישור ניהול חשבון בנק יצורף בשלב 5 'מסמכים נדרשים' 

סוג הלימודים (חובה) שדה חובה

שנת לימוד (חובה) שדה חובה

ניתן להגיש את כלל הקבצים באופן ידני במשרד מרכז הצעירים במועצה.

 

 

סמן/י את תחום ההתנדבות בו תרצה/י להתנדב (חובה) שדה חובה

*אישור קבלת מלגה מותנה בקבלת ליווי והנחיה בכל תחום התנדבות אחר.

 

האם את/ה נייד/ת? (חובה) שדה חובה

 

האם הוגשה בקשה למלגות נוספות? (חובה) שדה חובה

ניתן להגיש את כלל הקבצים באופן ידני במשרד מרכז הצעירים במועצה

 

 

קבלת המלגה הרשותית מותנית בהתחייבות הסטודנט/ית להתנדבות בזמן חירום במועצה האזורית חוף אשקלון,

בהתאם לצורך ולהנחיה של איש קשר במועצה. 

Browser not supported

טופס בקשה חסר בפרטים ובמסמכים- לא יטופל!

תאריך אחרון להגשת טופס בקשה למלגה רשותית: 15/10/2021

מספר המקומות מוגבל!

לפרטים נוספים: 08-6775573 - קרן או במייל kerenbb@hof-ashkelon.org.il

 

הצהרת המועמד בדבר נכונות המידע:

המועמד מצהיר כי ידוע לו והינו מסכים לכך, כי:

אין במילוי טופס המועמדות כדי ליצור התחייבות אצל המועצה למתן מלגה, גם אם המקרה ונתוניו עונים במלואם על הקריטריונים שנמסרו ע"י המועצה. כמו כן ידוע למועמד, שאין במילוי הטופס ובהגשתו בכדי ליצור כלפי המועצה משום טענת הסתמכות.

יכול ולא תינתן מלגה כלשהי, וכי מתן המלגה טעון אישור המועצה, וכי אין במילוי הבקשה ו/או ביצוע חונכות ו/או עמידה בכל הקריטריונים שנקבעו ו/או שייקבעו מעת לעת, משום התחייבות המועצה למתן המלגה.

המועצה שומרת על זכותה ותהא רשאית להוסיף ו/או להוריד ו/או לשקלל את מלוא הנתונים/קריטריונים ו/או את חלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת ו/או אחרת (מובהר כי ההחלטה להעניק מלגה לפלוני ולא לאלמוני, הינה החלטה שבשיקול דעתה הבלעדי של המועצה, ההחלטה הינה סופית בלא יכולת להשיג על ההחלטה מטעם המועמד).

במידה ותתגלה הצהרה כוזבת או שאינה נכונה אובייקטיבית בפרט מהותי לדעת המועצה, ואשר נמסרה על ידי המועמד בטופס זה, הרי שהמועצה תהא זכאית לדרוש השבת כספים מהמועמד בכל עת, והמועמד שקיבל הכספים ישיבם לאלתר לידי המועצה.


חתימה על מסמך זה מהווה ויתור על סודיות בכל הנוגע למידע שנמסר על ידי על מנת לאפשר למועצה או למי מטעמה לבדוק או לאמת כל פרט מידע שנמסר על ידי בטופס זה. 

 

Browser not supported