הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים של מועצה אזורית חוף אשקלון

 1. מועצה אזורית חוף אשקלון והתאגידים העירוניים שבשליטתה, לרבות החברה הכלכלית לפיתוח חוף אשקלון בע"מ, עמותת המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון, האגודה למען הקשיש באזור חוף אשקלון, העמותה לחינוך משלים - קהילה חברה ונוער מחוז דרום  (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים, אשר עונים על כל תנאי הסף שלהלן, להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים המפורטים להלן, לפי תקנה 3(8) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (אזוריות), תשי"ח 1958 ונהלי משרד הפנים (להלן: "המאגר").
 2. המועצה שומרת על זכותה לעדכן את המאגר מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון, בין על דרך של הזמנת מציעים נוספים ובין בדרך של גריעת מציעים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.
 3. ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. יובהר, כי הזמנת השירות תעשה על-ידי המועצה על-פי צרכיה, מעת לעת, ואין בכניסה למאגר זה בכדי לחייב את המועצה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם מציע בהיקף כלשהו, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
 4. למען הסר ספק יובהר, כי המועצה תהא רשאית להתקשר עם יועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים שאינם נכללים במאגר על פי שיקול דעתה ובהתאם לכל דין.  
 5. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והמועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי מהמציעים ו/או אחרים. 
 6. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה, להאריך את המועד להגשת ההצעות, לפרסם הזמנה  חדשה, לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון.
 7. הודעה על הכללת מציע במאגר וסיווגו לפי התחומים תישלח למציע ותפורסם באתר המועצה.

אופן הגשת המועמדות

 1. על המציע להגיש בקשה להיכלל במאגר המועצה באמצעות טופס רישום מקוון. יש למלא את הבקשה באתר לאחר מילוי והשלמת כל המסמכים הנדרשים. על כל המסמכים שמצורפים להיות בפורמט PDF.
 2. יובהר, כי אין מועד אחרון להגשת בקשות להיכלל במאגר. ניתן להגיש בקשות כאמור בכל עת, כל עוד הזמנה זו היא בתוקף ומפורסמת באתר האינטרנט של המועצה.
 3. מציע אשר על פי נתוניו, השכלתו וניסיונו מתאים למספר תחומים, יציין במפורש בבקשתו את כל התחומים אשר ברצונו להגיש אליהם מועמדות ויצרף מלוא את המסמכים המבוקשים עבור כל התחומים אליהם הוא מגיש מועמדותו וכן את ניסיונו בנפרד לכל אחד מהתחומים. על אף האמור, אין צורך לצרף את אותו המסמך פעמיים. 
 4. לא צירף המציע לבקשתו להיכלל למאגר איזה מהמסמכים המבוקשים, רשאית המועצה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לכלול את המועמד במאגר; או לחלופין, לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבבקשתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית המועצה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5.  תנאי סף לכניסה למאגר

 בחינת ההצעות והקמת המאגר

 1. הבקשות תובאנה בפני ועדת ההתקשרויות של המועצה (להלן: "הועדה"), וזו תבדוק את עמידת המציע בתנאי סף, התאמתו לתחום הייעוץ, תבחן את המסמכים שצורפו, תדון ותכריע בכל בקשה.
 2. הצעה שלא תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים. יובהר, כי המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 3. במסגרת בחינת הבקשות, תהא הועדה רשאית לערוך כל בדיקה נדרשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה תהא רשאית לפנות למציעים ו/או לממליצים ו/או מעסיקים קודמים ו/או לקוחות שהוצגו על ידם, כדי לברר פרטים ו/או להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה ובכלל זה המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו של המציע לתחום הייעוץ הרלוונטי. כחלק מהליך בחירת מועמדים, תהא הוועדה רשאית לזמן מציע לראיון.
 4. הועדה תבחן את המציעים אשר הגישו בקשה להיכלל במאגר. הועדה תודיע למבקש להיכלל במאגר על החלטתה ונימוקיה.
 5. לועדה שמורה הזכות שלא לאשר רישום מציע למאגר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי גם באם המציע עומד בתנאי הסף הרלוונטיים.
 6. היועצים/מתכננים/מנהלי הפרויקטים הכלולים במאגר יחולקו בהתאם לסיווג המקצוע הראשי.
 7. תאגיד אשר מועמדותו אושרה לכניסה למאגר על סמך העסקה של יועץ/מתכנן/מנהל פרויקט ועבודתו הופסקה מכל סיבה שהיא, יודיע מיד על הפסקת העסקתו של העובד למועצה.
 8. מאגר היועצים/מתכננים/מנהלי הפרויקטים יעודכן באופן שוטף, במענה לבקשות מועמדים להיכנס למאגר. במסגרת העדכון תוכל הוועדה לאשר כניסתם של מציעים חדשים למאגר ולהסיר מציעים מהמאגר. החלטת הועדה להסיר מציע מהמאגר, תנומק בכתב; לא תחליט הועדה הסרה מרישום, אלא לאחר שאפשרה לאותו מציע, לפי העניין, להביא את טענותיו בפניה.

להלן פירוט תחומי ההתמחות לגביהם תקים המועצה מאגר של יועצים ו/או מתכננים/ ו/או מנהלי פרויקטים

ניתן לפנות למועצה בשאלות הבהרה בנוגע להזמנה זו באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: [email protected]

המועצה תפרסם מענה לשאלות ההבהרה מעת לעת באתר האינטרנט של המועצה ועל המציעים לעקוב אחר הפרומים באתר, ולא תהיה למציעים כל טענה בקשר לכך.